Algemene voorwaarden

1. Het gebruik van deze site impliceert dat u deze voorwaarden aanvaardt

Uw toegang tot de website van The Green Machine en het gebruik ervan is gebonden aan de volgende gebruiksvoorwaarden en onderhevig aan alle toepasselijke wetten en voorschriften. Door deze site te bezoeken en te gebruiken verklaart u zich volledig en zonder voorbehoud akkoord met deze gebruiksvoorwaarden en erkent u dat zij alle andere overeenkomsten ter zake tussen u en The Green Machine (de “onderneming”) vervangen. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet volledig en zonder voorbehoud onderschrijft of aanvaardt, gelieve deze site dan te verlaten.

2. Eigendom van de inhoud

De site en de volledige inhoud ervan, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle teksten en foto’s (“inhoud”) zijn behoudens andersluidende vermelding auteursrechtelijk beschermd en eigendom van de onderneming of andere rechthebbenden. Het gebruik van de inhoud, behalve zoals voorzien in deze gebruiksvoorwaarden, zonder de schriftelijke toelating van de eigenaar van de inhoud, is streng verboden. De gebruiker weze gewaarschuwd dat de onderneming zijn intellectuele eigendomsrechten met inzet van alle rechtsmiddelen zal doen naleven.

3. Uw gebruik van de site

De onderneming kent u een beperkt, persoonlijk, onoverdraagbaar, onverhandelbaar en herroepelijk recht toe om de site als volgt te gebruiken:

– van de site mag u de inhoud alleen downloaden voor niet-commercieel, persoonlijk gebruik en op voorwaarde dat u ook alle copyright- en andere eigendomsvermeldingen overneemt;

– u mag geen afbeeldingen van mensen of plaatsen gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;

– u mag de inhoud niet verdelen, aanpassen, kopiëren, doorgeven, vertonen, hergebruiken, reproduceren, publiceren, in licentie geven, creatief bewerken, overdragen, verkopen of op een andere manier gebruiken zonder de schriftelijke toelating van de onderneming;

– het is u verboden de site te gebruiken om verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch, profaan of ander materiaal te posten of door te geven dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op de wet kan vormen – de onderneming zal haar onvoorwaardelijke medewerking verlenen aan politie- of andere ordehandhavingdiensten en aan alle gerechtelijke verzoeken of bevelen om de identiteit te onthullen van mensen die dergelijk materiaal of dergelijke informatie posten of doorgeven;

en

– Het is wel toegestaan om alle informatie met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen met anderen te delen c.q. openbaar te maken. Het vermelden van de bron vermelding wordt op prijs gesteld en in sommige gevallen (indien verwezen) verplicht.

De onderneming zal alle passende maatregelen nemen tegen gebruikers die deze beperkingen niet naleven .

Door het aanvaarden van de huidige voorwaarden gaat U ermee akkoord dat de onderneming willekeurig uw gebruik van de site onmiddellijk mag beëindigen of opschorten bij gelijk welke inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden en alle andere specifieke voorwaarden.

4. Privacy

Alle persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld uw naam, uw adres, uw telefoonnummer of uw e-mailadres) die u elektronisch of anderszins doorgeeft aan de site, worden door de onderneming gebruikt in overeenstemming met de privacyverklaring van de site. Alle andere berichten of mededelingen die u op de site post zoals vragen, commentaar, suggesties en dergelijke, worden verwerkt als vertrouwelijk en beschermd.

5. Exoneratie clausule

De complete inhoud van de website is onderhevig aan wijzigingen en wordt u ter beschikking gesteld “zoals is” zonder expliciete of impliciete garantie. Onverminderd het voorgaande, garandeert noch bevestigt de onderneming dat uw gebruik van enige inhoud van de site geen inbreuk pleegt op de rechten van derden, noch dat de inhoud correct, volledig en up-to-date is. Aanvullend en onder verwijzing naar de aanwezigheid van discussies, links, berichten, verzendingen, toolboxen en dergelijke op de site wijst de onderneming alle aansprakelijkheid af voor, of voortvloeiend uit, verboden, dreigend, bedrieglijk, misleidend, grof, intimiderend, lasterlijk, schandelijk, vulgair, obsceen, schandaliserend, opruiend, pornografisch of profaan materiaal of ander materiaal dat kan worden beschouwd als strafrechtelijk of aansporend tot strafrechtelijk vergrijp, aanleiding kan geven tot het inroepen van de burgerlijke aansprakelijkheid of op een andere manier een inbreuk op enige wet kan vormen op een van de rubrieken van de site.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

U gebruikt de site op eigen risico. de onderneming noch The Green Machine, de gelieerde bedrijven, de woordvoerders of directeurs, de vertegenwoordigers of de andere partijen die betrokken zijn bij de creatie, de productie of de levering van de site kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, incidentele, speciale, gevolg- of andere schade die voortvloeit uit of gelinkt aan het gebruik van deze site of zijn inhoud, wordt het op basis van contractueel, strafwettelijk of burgerlijke aansprakelijkheid.

7. Koppelingen naar de sites van derden

De site bevat links naar sites van derden of sites die door anderen worden beheerd. Dergelijke links worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. De onderneming heeft geen zeggenschap over, en is niet verantwoordelijk voor, de inhoud, het privacybeleid of de veiligheid van die sites. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande wijst de onderneming uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheid af mochten die sites:

– een inbreuk plegen op de intellectuele eigendomsrechten van derden;

– onnauwkeurig, onvolledig of misleidend zijn;

– niet verhandelbaar of geschikt voor een bepaald doel zijn;

– niet voorzien in de vereiste veiligheid;

– virussen of andere items van destructieve aard bevatten;

of

-lasterlijk of schandelijk zijn.

De onderneming onderschrijft evenmin de inhoud, de producten of de diensten die op dergelijke sites worden aangeboden. Als u een koppeling naar (een) dergelijke site(s) of tot stand brengt, doet u dat op eigen risico en zonder de toestemming van de onderneming.

8. Kinderen

Onderneming wenst bijzondere aandacht te schenken aan de bescherming van persoonlijke gegevens van kinderen. Kinderen en personen beneden 18 jaar worden aangeraden toestemming te vragen aan ouders of voogd voor ze persoonlijke gegevens aan deze site bezorgen. Wij raden ouders aan om de online activiteiten van hun kinderen regelmatig na te kijken.

9. Wijziging voorwaarden

De onderneming mag te allen tijde en zonder kennisgeving deze gebruiksvoorwaarden herzien door deze publicatie te actualiseren. Die herzieningen zijn bindend, zodat u periodiek deze pagina moet raadplegen om de actuele gebruiksvoorwaarden te overlopen. Er zal een kennisgeving op de site worden gepubliceerd telkens wanneer de gebruiksvoorwaarden op significante wijze worden aangepast in de gebruiksvoorwaarden op te nemen.

10. Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de site worden geregeld door de wetten van Nederland ongeacht de keuze van de wettelijke bepalingen. Eventuele geschillen die voortvloeien uit, verband houden met of verwijzen naar deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site of waarin deze gebruiksvoorwaarden en/of deze site een materieel feit zijn, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Arnhem.

Copyright © 2024 The Green Machine. Alle rechten voorbehouden.

The Green Machine, Postbus 108 3600 AC Maarssen